Cẩm nang nghiên cứu khoa học sinh viên 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2017-2018, phòng QL NCKH & HTQT xây dựng và lên kế hoạch thực hiện hoạt động NCKH sinh viên lần thứ XXII, năm học 2017- 2018.

 

Xem thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bx9QHW7J541scHlqVTZEdDRQcFk

--%>
Top