Nhân sự

Nhân sự của Trung tâm được phát triển theo hướng dùng chính sinh viên để hỗ trợ sinh viên. Hiện tại, Trung tâm do 01 Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách lãnh đạo hoạt động, 01 Phó Giám đốc, 03 chuyên viên, 06 Điều phối viên và 30 cộng tác viên (Ban Truyền thông)  là các giảng viên, sinh viên của trường.

 

 

--%>
Top