Chức năng - Vị trí - Nhiệm vụ

Vị trí - Chức năng

1. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Trường Đại học Luật TP. HCM (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính trực thuộc Trường, do Hiệu trưởng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh quyết định thành lập.

2. Trung tâm có chức năng

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Quan hệ Doanh nghiệp (gắn kết giữa Nhà trường, người học với các đơn vị sử dụng lao động; gắn kết Cựu sinh viên với Nhà trường); Công tác Hỗ trợ sinh viên (những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập – nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên, hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm, học bổng ngoài ngân sách);

b) Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu điều hành, quản trị cổng thông tin của Trường thông qua website và mạng xã hội.

c) Tổ chức các hoạt động mang tính chất dịch vụ phục vụ sinh viên có thu phí. 

Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động Quan hệ doanh nghiệp:

a) Thiết lập hệ thống thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về nhu cầu sử dụng lao động, số lượng người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của trường để tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc;

b) Tổ chức Ngày hội việc làm hàng năm;

c) Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho học viên, sinh viên;

d) Tổ chức các mô hình hoat động như Câu lạc bộ, nhóm,... để doanh nghiệp, đơn vị tham gia đóng góp xây dựng và phát triển Nhà trường.

e) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp.

f) Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên tổ chức các hoạt động của cựu sinh viên trường.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động Hỗ trợ sinh viên

a) Vận động các nguồn tài trợ để hình thành Quỹ Hướng nghiệp và hỗ trợ sinh viên; tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn từ các công ty, doanh nghiệp và cơ quan thực tế.

b) Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người học.

c) Tổ chức các hoạt động nắm bắt và tư vấn cho người học về phương pháp học tập; Tham gia đề xuất, tư vấn cho Ban Giám hiệu các vấn đề liên quan đến việc đạt chuẩn đầu ra của người học.

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức các sự kiện, kinh doanh các sản phẩm phục vụ sinh viên trong khuôn viên trường (có thu phí).

e) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường nghiên cứu để tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường.

f) Tư vấn các vấn đề tâm lý – xã hội cho người học theo quy định.

3. Tổ chức quản lý hoạt động của Ban Truyền thông ULAW

Thành lập, tổ chức quản lý hoạt động của Ban Truyền thông ULAW, với chức năng:

- Biên tập, xuất bản tin tức: Phối hợp cùng Ban Quản trị website cập nhật tin tức, hình ảnh về tất cả các chương trình, sự kiện, hoạt động quan trọng của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trên website: www.ulhcmc.edu.vn.

- Kết nối thông tin qua mạng xã hội: Tạo lập và quản trị các tài khoản của Trường với tên Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (Facebook, Twiter và Youtube).

4. Tổ chức quản lýkhai thác website Quan hệ doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên (https://hotrosinhvien.hcmulaw.edu.vn) và các website dành cho phụ huynh học sinh; cựu sinh viên.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường.

--%>
Top