Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc của sinh viên hệ chính quy năm 2019

Căn cứ Luật Bảo Hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Căn cứ công văn số 1575/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 10/08/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo đến sinh viên thực hiện mua Bảo hiểm y tế năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Sinh viên hệ chính quy các khóa đang theo học tại trường đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc

2. Mức đóng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Theo quy định mức đóng 4.5% lương cơ sở (1.390.000đ) nhân với số tháng thời hạn sử dụng thẻ (12 tháng), số tiền là 750.600đ. Đối với học sinh, sinh viên chỉ đóng 70%, còn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 30%. Cụ thể đối với các khóa đào tạo như sau:

       2.1 Đối với khóa QTL40, khóa 41, 42, 43:

             2.1.1 Mức đóng BHYT 12 tháng năm 2019 là 528.000 đồng/12 tháng

                     (Thời hạn ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

             2.1.2 Trường hợp sinh viên đóng BHYT 6 tháng đầu năm 2019 là 264.000 đồng/6 tháng

                     (Thời hạn ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019)

       2.2 Đối với sinh viên năm cuối K40, QTL39:

             Mức đóng BHYT 8 tháng cuối khóa là 352.000 đồng/8 tháng

             (Thời hạn ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2019 đến 30/08/2019)

2.3 Đối với sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác:
­

- Sinh viên là thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thân nhân công an nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc.... đã được cấp thẻ thì không phải mua tại trường.
­

- Sinh viên thuộc đối tượng này photo thẻ BHYT đã được cấp về Trạm y tế để theo dõi và nộp về cho Bảo hiểm Xã hội Quận 4 quản lý

- Trường hợp sinh viên không được cấp thẻ thì phải tham gia mua bảo hiểm y tế như những sinh viên khác.

3. Phương thức đóng
­

- Sinh viên đóng bảo hiểm y tế trực tiếp cho lớp trưởng, đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu, ký xác nhận vào danh sách, hạn chót ngày 07/12/2018.

  (Đăng kí bệnh viện KCB theo danh mục Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp kèm theo).
­

- Lớp trưởng lập danh sách và nộp tiền về Trạm y tế (C104 – cơ sở Nguyễn Tất Thành – BS Huỳnh Tuyết Lan (0906 792510) trước 16h ngày 10/12/2018.
­

- Ngày 14/12/2018 phòng CTSV lập hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội Quận 4 in thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên.

  Những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế trong đợt này vẫn phải bắt buộc mua trong đợt tiếp theo, áp dụng mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định mới. Giá trị sử dụng của thẻ sẽ không được liên tục và có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

  Đề nghị Ban cán sự lớp, sinh viên triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Lưu ý: Đây là một trong những quy định bắt buộc đối với sinh viên, là tiêu chí đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật của sinh viên trong việc đánh giá rèn luyện hàng năm./.
Top