Tổng Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam PTSC

1. Vị trí: Chuyên viên Luật. Số lượng: 02.

2. Bộ phận: Phòng Luật

3. Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luậthoặc tương đương.

- Ưu tiên ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác thương mại, pháp chế, hợp đồng.

4. Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh đạt 550 điểm - Chứng chỉ TOEIC trở lên hoặc tương đương.

5. Vi tính: Tối thiểu đạt chứng chỉ tin học văn phòng MOS (Word, Excel, Powerpoint, Outlook Express, Internet …) hoặc tương đương.

6. Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng trình bày, thuyết trình;
- Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;
- Kỹ năng thực hiện công tác đấu thầu;
- Kỹ năng đào tạo/ huấn luyện nội bộ;
- Tài phán quốc tế;
- Kỹ năng soạn thảo, đàm phán hợp đồng;
- Kỹ năng tư vấn pháp luật;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
- Kỹ năng viết, sử dụng tiếng Việt tốt;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp.

7. Các yêu cầu khác:

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Dầu khí, Luật Thương mại, Luật Bảo hiểm, Luật Tài chính-Ngân hàng, Luật Hàng hải quốc tế, Giải quyết tranh chấp và Tố tụng trọng tài;
- Hiểu rõ về mô hình, hệ thống quản lý và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Đơn vị;
- Hiểu biết về quản lý dự án, tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, văn hóa doanh nghiệp;
- Sức khỏe tốt, có trách nhiệm cao, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc.

8. Mô tả công việc:

a. Trách nhiệm
- Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Lãnh đạo phòng;
- Thực hiện, phối hợp với các Bộ phận tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của Hồ sơ thầu; đàm phán và ký kết các Hợp đồng kinh tế; tư vấn pháp lý hoặc thuê tư vấn pháp
lý cho Tổng công ty CP DVKT theo sự phân công công việc của Lãnh đạo Phòng;
- Tra cứu và phân tích quy định pháp luật và phiên dịch tài liệu theo sự hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng;
- Cập nhật, giáo dục, phổ biến các Quy định hiện hành liên quan đến hoạt động của Tổng công ty DVKT;
- Tư vấn pháp luật: tham mưu, tư vấn, có ý kiến về mặt pháp lý, tính tuân thủ pháp luật và các quy định cần phải tuân thủ, quy định nội bộ trong mọi hoạt động của Tổng công ty CP DVKT bao gồm công tác tổ chức quản lý, công tác triển khai dự án, công tác đầu tư, đấu thầu, bảo lãnh, ủy quyền, thỏa thuận hợp tác liên doanh/ danh, liên kết, hợp đồng và tranh chấp pháp lý, kiện đòi bồi thường, và các công tác liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ; kiểm tra và tư vấn pháp lý của các văn bản, thỏa thuận, các hợp đồng do Tổng công ty CP DVKT ký hoặc phê duyệt; các văn bản có tính pháp quy của Tổng công ty CP DVKT;
- Theo dõi, giám sát, thẩm định và tham mưu, đề xuất cải tiến, chỉnh sửa hệ thống, công tác đấu thầu, đầu tư, thương mại, dự án và triển khai các việc liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Tham gia công tác thẩm định thầu;
- Xây dựng thư viện pháp luật; Thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch các bản tin pháp luật và định kỳ thông tin và báo cáo đến Lãnh đạo Phòng/ Ban;
- Hỗ trợ pháp lý cho các Bộ phận khi có yêu cầu;
- Làm đầu mối liên lạc, đề xuất, kiến nghị danh mục các công ty luật có uy tín về các lĩnh vực khác nhau để tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi cần thiết;
- Soạn thảo và đánh giá/ nghiên cứu các tài liệu theo sự hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng;
- Lưu giữ tài liệu pháp lý;
Thực hiện các công việc khác, phù hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/ Ban.

b. Quyền hạn
- Tự sắp xếp thời gian biểu, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc liên quan đến các nhiệm vụ trên;
- Đề xuất, tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công việc;
- Tổ chức thực hiện các công việc do Lãnh đạo Phòng chỉ đạo;
- Kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết công việc với Lãnh đạo Phòng
- Đề xuất các biện pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác pháp chế, tuân thủ pháp luật trong Tổng công ty, cải tiến nâng cấp các quy trình làm việc, hệ thống quản lý của Phòng;
- Phối hợp với các chuyên viên khác trong Phòng hoặc trong các Bộ phận khác để thực hiện các công việc được giao.

9. Thông tin liên hệ:

Các ứng viên có nguyện vọng vào làm tại Công ty vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION (PTSC)

Tầng 9, PetroVietnam Tower, 1-5 Lê Duẩn , Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Ms. Lê Thị Hằng

E-mail: hanglethi@ptsc.com.vn    

Tel: + 84 (0) 8 3910 2828

Fax: + 84 (0) 8 3910 2929 

Website: www.ptsc.com.vn

Top