Tập đoàn Cotec Group tuyển dụng

TẬP ĐOÀN COTEC GROUP TUYỂN DỤNG 

TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

I.        MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-         Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Tổng giám đốc, HĐQT các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn do Bộ phận pháp lý phụ trách;

-         Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty.

-         Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc, các phòng, Ban/đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

-         Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan khác.

-         Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành.

-         Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác và người lao động.

-         Hoạch định chính sách hoạt động, Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của Bộ phận pháp lý.

-         Chịu trách nhiệm thực hiện các quy chế và hoạt động của Bộ phận pháp lý theo phân công của Trưởng Ban Pháp chế - Kiểm soát và quy chế quản lý hoạt động của Ban hoặc theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc.

-         Quản lý, điều hành công việc hằng ngày của bộ phận Pháp chế trực thuộc Ban Pháp chế.

II.       YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-         Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật

-         Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên.

-         Trình độ ngoại ngữ thành thạo (có thể sử dụng để làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và xem xét hợp đồng ngoại)

-         Sử dụng tốt vi tính, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint

III.      YÊU CẦU KỸ NĂNG

-         Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

-         Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo nhân sự

-         Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản

-         Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc.

-         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

-         Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả.

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

IV.      MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-         Tham gia thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên;

-         Tư vấn, hỗ trợ cho BGĐ, các Phòng, Ban/Đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty;

-         Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng kinh tế, các biên bản cuộc họp, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan đến pháp luật khác;

-         Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan;

-         Soạn thảo, thẩm định các hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;

-         Hệ thống hóa, quản lý và lưu trữ toàn bộ các văn bản pháp lý phục vụ hoạt động điều hành, kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên;

-         Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trưởng bộ phận.

V.       YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;

-         Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế;

-         Trình độ ngoại ngữ thành thạo (có thể sử dụng để làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và xem xét hợp đồng ngoại);

-         Sử dụng tốt vi tính, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

VI.     YÊU CẦU KỸ NĂNG

-         Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản;

-         Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;

-         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;

-         Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả.

 

TRỢ LÝ PHÁP LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

VII.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-         Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Giám đốc để phục vụ công tác quản lý điều hành.

-         Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

-         Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng ban và tổng hợp trình lên Tổng Giám đốc.

-         Tham gia thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên;

-         Tư vấn, hỗ trợ cho BGĐ, các Phòng, Ban/Đơn vị toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của công ty;

-         Kiểm tra tính pháp lý các hợp đồng kinh tế, các biên bản cuộc họp, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan đến pháp luật khác;

-         Chủ động xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Công ty giải quyết tốt các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, bảo hiểm và toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan;

-         Soạn thảo, thẩm định các hợp đồng và văn bản nội bộ trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;

-         Hệ thống hóa, quản lý và lưu trữ toàn bộ các văn bản pháp lý phục vụ hoạt động điều hành, kinh doanh của Tập đoàn và các công ty thành viên;

-         Thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý khác theo sự chỉ đạo, phân công của Trưởng bộ phận.

VIII.    YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;

-         Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế;

-         Trình độ ngoại ngữ thành thạo (có thể sử dụng để làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và xem xét hợp đồng ngoại);

-         Sử dụng tốt vi tính, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

IX.      YÊU CẦU KỸ NĂNG

-         Kỹ năng soạn thảo, tra cứu và thẩm định văn bản;

-         Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;

-         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục;

-         Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu quả.

 Mọi chi tiết liên hệ em Mr Lê Tuấn Anh Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Pháp Chế 0908975577.


Top