THÔNG BÁO HỌC BỔNG KOVA NĂM 2018

Xem thông tin chi tiết và các mẫu đơn tại đây:

Thông tin về Học bổng KOVA: 

KP16 - THONG TIN VE GIAI THUONG KOVA LAN THU 16.pdf

Đơn đăng ký tham gia (Học bổng nghị lực): 

https://drive.google.com/open?id=0B-J7IZp4JHKoaUs3RG42ekhzSm43V1piTkUyU1owcjZHNVJn

Đơn đăng ký tham gia (Hạng mục triển vọng): 

https://drive.google.com/file/d/1Xfev__Tjme8Qed_vn3x9DMG6ap3bMUWU/view

Bên cạnh đó, thông tin đầy đủ về hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website www.kovaprize.com

Hồ sơ nộp về:

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên, phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Số điện thoại: (028) 39400989 - 180. Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/06/2018.

Top