Thông báo kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các khóa năm học 2018 - 2019

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:  11 /TB-ĐHL                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2018 – 2019


         Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 39 (QTL), khóa 40, 41, 42 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Phòng CTSV công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng

         1.1. Khoá 39 (QTL):

         - Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 18 tín chỉ đối với lớp QTL39 và 20 tín chỉ đối với lớp CLCQTL39;

         - Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 1 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

         1.2. Khoá 40:

         - Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 12 tín chỉ;

         - Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 2 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

         1.3. Khóa 41:

         - Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ;

         - Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 3 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

         1.4 Khóa 42:

         - Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ;

         - Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 4 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm.

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

          Trong thời gian từ ngày 07/01 đến 25/01/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 nêu trên nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính hoặc gửi email về địa chỉ ntbdai@hcmulaw.edu.vn để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay, đánh máy hoặc liên hệ Phòng CTSV – A103 để nhận mẫu đơn).

          Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại sau thời hạn nêu trên.

3. Thời gian, địa điểm nhận tiền học bổng:

          Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng nêu trên liên hệ nhận tiền học bổng theo thời gian cụ thể sau:

          - Đợt 1: từ ngày 14/01 đến ngày 25/01/2019: từ 8h00 đến 17h00, tại Phòng Thủ quỹ (B104 – trụ sở Nguyễn Tất Thành);

          - Đợt 2: từ ngày 21/02 đến ngày 30/3/2019: từ 8h00 đến 17h00, tại Phòng Thủ quỹ (B104 – trụ sở Nguyễn Tất Thành).

Lưu ý: sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi liên hệ nhận học bổng. Sinh viên liên hệ sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- PGS.TS Trần Hoàng Hải (báo cáo);

- Sinh viên các lớp Khoá QTL 39, 40, 41, 42;

- Lưu VT, Phòng CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

File đính kèm:

Quyet dinh cap HB HK1.2018-2019-QTL39, K40, K41, K42.doc

- Danh Sách sinh viên được nhận Học bổng:

      1. DS SV QTLK39, CLCQTL39 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 - Công bố.xls

      2. DS SV K40 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 - Công bố.xls

      3. DS SV K41 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 - Công bố.xls

      4. DS SV K42 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 - Công bố.xls

Top